คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ประชุมผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 4/2558 โดยคณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพ

ประชุมผู้บริหารคณะและสถานบัน สาขาวิมยาศาสตร์สุขภาพ

คราั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558

โดยมีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์

poster.jpg[post: 2015-12-28 09:18:30] [View : 207]