คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Kanaga Kumari Chelliah จากประเทศมาเลเซีย

รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.สุชาติ  โกทันย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Kanaga Kumari Chelliah, Head Program of Diagnostic Imaging & Radiotherapy, Universiti Kebangsaan Malaysia และคณะทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ในโอกาสได้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และปรึกษาหารือในการเรียนการสอน การวิจัยร่วมกันต่อไป เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น

 

Untitled-1.jpg[post: 2015-12-23 11:31:27] [View : 266]