คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

"โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 "

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ จะจัด"โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 " ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น. โดยมีเส้นทางดังนี้
          1. จุดเริ่มต้น ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          2. ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
          3. ห้วยตึงเฒ่าปั่นจักรยาน.pdf

[post: 2015-12-16 12:15:13] [View : 195]