คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(โครงการอาจารย์ช้างเผือก)ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

(โครงการอาจารย์ช้างเผือก)   ตำแหน่ง  นักรังสีการแพทย์   

------------------------

                   ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2558   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (โครงการอาจารย์ช้างเผือก)  ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค  อัตราค่าจ้างเดือนละ  18,220.- บาท จำนวน 4 อัตรา  สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์  นั้น

                   บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  คณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้.-                

ลำดับที่

                                  ชื่อ -นามสกุล

1.

นางสาวแสงสิรินทร์   วงศ์สิรินานนท์

2.

นางสาวจิดาภา         ศรีเหนี่ยง

3.

นางสาวดาริษา         ศัลกวิเศษ

4.

นายรัฐพร                บุญสุทธิ์

5.

นายธนัตถ์               เพียรลิขิต

6.

นางสาวทิพย์รัตน์      คงสีหะ

                   ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่    ๒๔   ธันวาคม  2558 ตั้งแต่ เวลา  ๑๓.00  น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น    อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น  และขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ นำผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                               ประกาศ    วันที่     4       ธันวาคม    พ.ศ. 2558

 

 

                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ศิริรังษี)

                   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-นักรังสี.pdf

[post: 2015-12-04 18:18:59] [View : 466]