คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังสี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ การรายงาน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Untitled-1.jpg[post: 2015-12-02 12:12:12] [View : 342]