คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558" ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.58

               ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น “โครงการ พัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558”   โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่  1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  จำนวน 2 หลักสูตร  ณ ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้แก่

          1. หลักสูตรความชำนาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบดิจิตอล

          2. หลักสูตรความชำนาญเฉพาะด้านการสร้างภาพตัดขวางด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) 

โดยมีจำนวนรับหลักสูตรละ 12 คน (เขตบริการ 1 คน ต่อหลักสูตร) รวมจำนวน 24 คน หากมีผู้สมัครหลักสูตรละไม่ถึง 6 คน ยกเลิกโครงการอบรม ค่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 40,000 บาท ต่อ คน ต่อหลักสูตร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดโครงการดังแนบ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่คุณลักษณารีย์ คำไชยวงศ์ หมายเลขโทรสาร : 053-946042 หรือ E-mail  :  laksanaree.kh@cmu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัคร คลิกที่นี่ 

              ผู้ประสานงานโครงการ  :  นางลักษณารีย์  คำไชยวงศ์

              E-mail  :  laksanaree.kh@cmu.ac.th

              หมายเลขโทรศัพท์ : 053-935072 

              หมายเลขโทรสาร : 053-936042

 

                 

[post: 2015-04-29 11:12:28] [View : 1467]