คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557
 
            ตามที่คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรคณะฯ เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ นั้น และจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากรคณะฯ เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2554  และขอแจ้งใช้ ประกาศฉบับใหม่ ณ วันที่  8  ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มประเภทผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก และอัตราค่าสมนาคุณสำหรับบทความวิชาการและบทความนิพนธ์ต้นฉบับ 
 
            คณาจารย์/บุคลากร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสมนาคุณฯ กรุณาดำเนินการตามประกาศฯ ข้างต้น ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ download แบบฟอร์มคำขอได้ที่เว็บไซต์งานวิจัยฯ หัวข้อแบบฟอร์มการวิจัย Link
 
 
         คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ
                คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 2014-12-12 10:34:06] [View : 521]