คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
        ตามที่ มช. ได้ดำเนินการรวบรวมบทคัดย่องานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือ Chiang Mai University Research Abstracts และนำเข้าระบบเครือข่าย Internet เป็นประจำทุกปีเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นั้น
 
        บัดนี้ ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้จัดทำฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยแบบออนไลน์ เพื่อใช้ค้นหาบทคัดย่องานวิจัยของคณาจารย์นักวิจัย มช. ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus โดยสามารถใช้ระบบได้ที่ [http://publication.oop.cmu.ac.th/racpress] ทั้งนี้ คณาจารย์และนักวิจัยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ โดยจำแนกตามคณะอ้างอิงตามรูปแบบของการจัดทำหนังสือรวบรวมบทคัดย่อที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์เป็นประจำทุกปี
 
 
 
 
 
Untitled-2.jpg[post: 2014-12-02 15:39:03] [View : 516]