คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล Popular vote งานประชุมวิชาการคณะฯ ประจำปี 2557 ในสาขาต่างๆ
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับ รางวัล Popular vote งานประชุมวิชาการคณะฯ ประจำปี 2557 ในสาขาต่างๆ
 
สาขา MT 
อ. ดร. จินตนา ยาโนละ
เรื่อง "Prevalence of anemia, iron deficiency, thalassemia and glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency among hill-tribe school children in omkoi district, Chiang mai province, Thailand" (โปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัย)
 
สาขา OT  
รศ. เทียม ศรีคำจักร์
เรื่อง "The sensory processing assessment tool for children ages 3-12 years old and children with special needs in school" (นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา) 
 
สาขา RT
รศ. ดร. สุชาติ โกทันย์
เรื่อง "การศึกษาคุณสมบัติของน้ำผลไม้โครงการหลวงเพื่อใช้เป็นสารเปรียบต่างในการสร้างภาพทางเอ็มอาร์ไอ" (โปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัย)
 
สาขา PT 
นางสาว บุษบา ฉั่วตระกูล
เรื่อง "การศึกษาตัวแปรด้านระยะทางและเวลาในการก้าวเดินของช้างเอเชียปกติ" (นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา) 
PopPT.jpg[post: 2014-11-17 16:04:25] [View : 615]