คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

คณะผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์
# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
1 คณบดี ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี 053-949222 081-1119330
2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบริการวิชาการ รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 053-949222 081-5948787
3 รองคณบดีฝ่ายแผนงาน ประกันคุณภาพการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ 053-949209 089-7002366
4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ 053-935078 086-9191227
5 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ 053-949246 089-4322366
6 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร. สุภาพร ชินชัย 053-949293 089-4332455
7 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร 053-949259 081-69711625
8 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
และองค์กรสัมพันธ์
ผศ.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ 053-949291 086-6045064
9 ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ 053-949216 086-0789799
10 หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล 053-949220 081-5945861
11 หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ 053-949208 089-4336282
12 หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด ผศ. ร.อ.ดร.พิศักดิ์ ชินชัย 053-949255 087-1906386
13 หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด รศ.ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ 053-949241  
14 เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล 053-935063 089-7014395

 

[post: 2014-01-28 10:54:39] [View : 4593]