คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ประวัติความเป็นมาคณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในภาคเหนือที่จะขยายโอกาสการ ศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้กระจายออกสู่ท้องถิ่น โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503  และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2507 และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ ประชาชนในท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จึงได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2509และได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512  คณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดทำโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับผิดชอบผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกไปรองรับงานในเขตภาคเหนือ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2519

ลำดับช่วงเวลาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคณะเทคนิคการแพทย์ โดยสังเขปมีดังนี้ :

พ.ศ. 2507 สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2509 เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2510 เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2512 เป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2519 เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานเลขานุการคณะฯ ภาควิชาเคมีคลินิก  ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก  ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และภาควิชาคลินิคัลไมโครสโคปี้  (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก) ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชารังสีเทคนิค  ในปีพ.ศ. 2522  ภาควิชากิจกรรมบำบัด  พ.ศ. 2523  ภาควิชากายภาพบำบัด ในปี พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชา และเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร โดยให้มีการหลอมรวมภาควิชา เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัว เกิดคุณภาพในการบริหารองค์กร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ภาระงานของภาควิชาและหัวหน้าภาควิชาที่พึงประสงค์ และแนวทางการบริหารจัดการในภาควิชาและคณะ ลงวันที่   14 ตุลาคม พ.ศ. 2545

เพื่อ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ดำเนินการศึกษารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปรับโครงสร้างของภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์ และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้งคณะ มีความเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับคณะเทคนิคการแพทย์ คือการมีหนึ่งภาควิชาต่อการผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชา จึงได้ดำเนินการหลอมรวมภาควิชาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากภาควิชาเคมีคลินิก  ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก  ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก  และภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  เป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ปัจจุบัน คณะเทคนิคการแพทย์แบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากิจกรรมบำบัด และภาควิชากายภาพบำบัด เปิดการเรียนการสอนมีทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

เปิดสอนระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 4  สาขาวิชา คือ

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชารังสีเทคนิค (แผน1)และ (แผน2)หลักสูตรต่อเนื่อง

สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

สาขาวิชากายภาพบำบัด

เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 5  หลักสูตร คือ

ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย

ระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์

ระดับปริญญาโทสาขาวิชากิจกรรมบำบัด

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

[post: 2014-01-28 10:37:06] [View : 5618]