คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อ กยศ./กรอ. โทรศัพท์ 0-5394-1360

http://www.stu-aff.oop.cmu.ac.th/welfare/stu-loan.htm

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อ กยศ./กรอ. โทรศัพท์ 0-5394-1360

ติดต่อ งาน กยศ./กรอ. โทรศัพท์ 0-5394-5092

[post: 2014-05-22 16:06:57] [View : 1078]