คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม

ปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย์
          ความ รู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมจิตสำนึกในการให้บริการ ด้านการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และป้องกันโรค ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพ จะเป็นหลักประกันอันอบอุ่น แก่ประชากรในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ปณิธานของคณะเทคนิคการแพทย์
          คณะ เทคนิคการแพทย์เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และงานวิจัย ตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม บัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ รู้จักขวนขวายหาความรู้ ด้วยตนเอง รู้หลักวิธีวิจัยเพื่อค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ มีนิสัยเอื้อเฟื้อ โอบอ้อมอารี มีจิตใจให้บริการ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม บุคลากรในคณะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง และผู้รับบริการ

วิสัยทัศน์ของคณะเทคนิคการแพทย์
          คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

พันธกิจ
          1. ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด และบุคลากรระดับอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตามความต้องการของสังคม ที่มีความรู้ความชำนาญ มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
          2. ทำการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำไปพัฒนาวิชาชีพ ให้มีความทันสมัย เป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
          3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั่วไป เน้นชุมชนในชนบทภาคเหนือที่ห่างไกลความเจริญ และต้องการความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพของคณะฯ รวมทั้งการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
          4. ทำนุบำรุงและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศไทย
          5. ร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
          6. ส่งเสริม พัฒนาความสามารถของบุคลากร และบริหารทรัพยากรของคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          7. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักประกันกับสังคมว่าการดำเนินงานทุกภารกิจของคณะฯ มีคุณภาพ
          8. พัฒนาศักยภาพสู่คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นสากล

ค่านิยม : AMS-CMU

A – Agility
M – Merit
S – Social Responsibility
C – Competency
M – Model
U – Unity

ยืดหยุ่นคล่องทันการณ์
อภิบาลด้วยคุณธรรม
สังคมตระหนักล้ำ
เลิศสมรรถนะประจักษ์งาน
พัฒนาเป็นแบบอย่าง
ก่อแนวทางสร้างประสาน
สามัคคีหนึ่งใจปาน
รวมกันพร้อมน้อมนิยม

 

[post: 2014-01-28 09:46:02] [View : 3325]