คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล


ข่าวกิจกรรมเด่น
สัมมนาโดย Professor Dr.Srijit Das จาก Department of Anatomy, Faculty of Medicine Universiti Kebangsaan View : 266
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 11 ประเภท แข่งแล้วเสร็จไปแล้ว 9 ประเภท View : 309
โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนาครั้งที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม View : 210
ประชุมผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 4/2558 โดยคณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพ View : 207
รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Kanaga Kumari Chelliah จากประเทศมาเลเซีย View : 266
กิจกรรม : มอบป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean Food Good Taste" View : 218
ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา
การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ View : 743
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ View : 342
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเวชกรรมฟื้นฟู View : 3365
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558" ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.58 View : 1466
ข่าวการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รายละเอียดละกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 View : 1427
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 View : 466
ขอให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 View : 1009
ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป View : 774
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อ กยศ./กรอ. โทรศัพท์ 0-5394-1360 View : 1078
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา View : 920
ข่าวกิจกรรมและการจัดประกวดรางวัล
"โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 " View : 195
ขอเชิญชาวเทคนิคการแพทย์สวมเสื้อในวาระพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และครบ 40 ปีคณะฯ View : 1449
27 มิถุนายน 2557: งานเทคนิคการแพทย์ไทย View : 565
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการและการวิจัย
ข่าวเด่นประจำฉบับ วารสาร RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.05/2558 "บทสัมภาษณ์พิเศษ STEM CELLS/AIDS ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา" View : 463
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 View : 521
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ View : 515
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล Popular vote งานประชุมวิชาการคณะฯ ประจำปี 2557 ในสาขาต่างๆ View : 615
รับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ View : 660
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(โครงการอาจารย์ช้างเผือก)ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ View : 465
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา View : 1597
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (โครงการอาจารย์ช้างเผือก) View : 726
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ View : 301
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังต่อไปนี้ View : 1752