No Image

.

TCAS รอบที่ 1 ประกอบด้วย

1. โครงการรับนักเรียนจากเด็กดีมีที่เรียน
2. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

1.

โครงการรับนักเรียนจากเด็กดีมีที่เรียน สาขาที่เปิดรับมีรายละเอียดดังนี้

 
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 15 คน
- สาขาวิชากิจกรรมบำบัด จำนวนรับ 10 คน
- สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวนรับ 4 คน
   
  ผู้สนใจสมัคร
 

1. เกณฑ์การรับเข้าและคุณสมบัติของการรับสมัคร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ >> ดาวน์โหลด
2. เกณฑ์การรับเข้าและคุณสมบัติของการรับสมัคร สาขาวิชากิจกรรมบำบัด >> ดาวน์โหลด
3. เกณฑ์การรับเข้าและคุณสมบัติของการรับสมัคร สาขาวิชากายภาพบำบัด >> ดาวน์โหลด
4. ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 >> ดาวน์โหลด

   

 2.

โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

 
- สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวนรับ 2 คน
   
  ผู้สนใจสมัคร
 

1. เกณฑ์การรับเข้าและคุณสมบัติของการรับสมัคร สาขาวิชากายภาพบำบัด >> ดาวน์โหลด
2. เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
    ปีการศึกษา 2563 >> ดาวน์โหลด

   
[update: 2019-12-04 12:22:30][View : 1253]