No Image

TCAS'63 รอบที่ 1

TCAS'63 รอบที่ 1
เด็กดีมีที่เรียน กลุ่มเป้าหมาย คะแนนที่ใช้
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ - เกรด
- แฟ้มสะสมผลงาน
- สอบสัมภาษณ์
- คุณสมบัติพิเศษ
 
สาขาวิชาที่เปิดรับตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   เปิดรับจำนวน 15 คน
  • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด        เปิดรับจำนวน 10 คน
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด       เปิดรับจำนวน  4  คน
 
 
นักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับ
นานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย คะแนนที่ใช้
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ - เกรด
- แฟ้มสะสมผลงาน
- สอบสัมภาษณ์
- คุณสมบัติพิเศษ
 
สาขาวิชาที่เปิดรับตามโครงการนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด       เปิดรับจำนวน  2  คน
 
** ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Admission1 ปีการศึกษา 2563   >> ดาวน์โหลด <<
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
คำถามที่พบบ่อย
1. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) A4 10 หน้า นับรวมปกหน้า-ปกหลัง หรือไม่?
ตอบ  แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 10 หน้า ไม่นับรวมปกหน้า-ปกหลัง
 
2. เอกสารประกอบการสมัครส่งพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน ด้วยหรือไม่?
ตอบ ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมแฟ้มสะสมงานเลยค่ะ
 
3. เอกสารแสดงเจตคติของผู้สมัครต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ลงใน Microsoft word?
ตอบ เอกสารแสดงเจตคติจะเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ ได้ทั้ง 2 รูปแบบค่ะ
 
[update: 2020-04-01 14:39:22][View : 1920]