No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามโครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหาร
จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

----------------------------

           ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้คณะเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เข้าศึกษาตามโครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น


           บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามโครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Related Document : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ ศอ.บต. ปีการศึกษา 2563.pdf  

[update: 2021-10-16 10:26:52][View : 725]