No Image

.

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป


       

ภาคการศึกษาปกติ

ภาคการศึกษาละ

20,000

บาท

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาละ

10,000

บาท

       
ดาวน์โหลดเอกสาร      
[update: 2019-08-02 04:39:59][View : 760]