No Image

.

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง ?


 
ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และประกอบอาชีพดังนี้
 
 นักเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตร และงานธนาคารเลือดของ โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยวินิจฉัย ติดตามอาการ และติดตามผลการรักษาโรค หรือทำหน้าที่ในห้องปฏิบัติการควบคุม คุณภาพในโรงงานผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น โรงงานผลิตนม และผลิตภัณฑ์จากนม โรงงานผลิตเครื่องสำอาง เป็นต้น
นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากทุกสาขาวิชาสามารถดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ทุกชนิด เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ หรืออาจารย์ในสถาบันทางการแพทย์ และสถาบันอุดมศึกษา หรือเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้
   
   
นักกิจกรรมบำบัด
ให้คำแนะนำและการบำบัดรักษาบุคคลที่มีปัญหาทางกาย หรือทางจิตอารมณ์-สังคมในโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เด็กปัญญาอ่อน และผู้สูงอายุ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางจิตเวช, สถาบันกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
   
   
นักรังสีเทคนิค
ปฏิบัติงานในหน่วยรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา หรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รังสี
 
 
นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัดสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน คลินิกกายภาพบำบัด โรงเรียนการศึกษาพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สโมสรการกีฬา สถานส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศูนย์ออกกำลังกาย สปา รวมทั้งสามารถทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดในต่างประเทศ ผู้แทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาต่อเพื่อพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ได้
 
[update: 2019-08-02 03:42:58][View : 866]