No Image

.

คณะเทคนิคการแพทย์ มีทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ดังนี้


 

 ทุนโควตาภาคเหนือ

  นักเรียนที่ผลคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ของแต่ละสาขาวิชา จะได้รับทุนการศึกษาตลอดการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา
   

ทุนการศึกษาที่จัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ศิษย์เก่า บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

 

ทุนฝึกงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

 

ทุนทำงานสำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหารายได้และประสบการณ์ โดยมีค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง

 

กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ.

[update: 2019-08-02 03:53:57][View : 321]