No Image

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


 
คณะเทคนิคการแพทย์ จะจัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่นักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต
[update: 2019-07-31 14:42:18][View : 215]