No Image

.

สถิติคะแนนสูง - ต่ำ ในระบบโควตาภาคเหนือ


         
         
คะแนนสูง-ต่ำ TCAS 2 ปี 2562 คะแนนสูง-ต่ำ TCAS 2 ปี 2561 คะแนนสูง-ต่ำ ปี 2560 คะแนนสูง-ต่ำ  ปี 2559 คะแนนสูง-ต่ำ ปี 2558
         
         
         
         
     
         
คะแนนสูง-ต่ำ ปี 2557 คะแนนสูง-ต่ำ ปี 2556      
         
         
[update: 2019-08-20 20:14:00][View : 777]