No Image

.

สถิติคะแนนสูง - ต่ำ ในระบบโควตาภาคเหนือ


         
   
         
    คะแนนสูง-ต่ำ TCAS 2 ปี 2563 คะแนนสูง-ต่ำ TCAS 2 ปี 2562 คะแนนสูง-ต่ำ TCAS 2 ปี 2561
         
         
         
         
         
คะแนนสูง-ต่ำ ปี 2560 คะแนนสูง-ต่ำ  ปี 2559 คะแนนสูง-ต่ำ ปี 2558 คะแนนสูง-ต่ำ ปี 2557 คะแนนสูง-ต่ำ ปี 2556
         
         
[update: 2020-10-28 10:52:03][View : 4721]