คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

สื่อสารบ้านสีน้ำเงิน


Click เพื่อดูทั้งหมด

 เว็บที่เกี่ยวข้อง
Login

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 
     
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.เพื่อนใจ   รัตตากร  ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา (รางวัลช้างทองคำ) ประจำปี 2556


   

ตัวอย่างเอกสารประกอบการศึกษา กระบวนวิชาภาคนิพนธ์ คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คู่มือภาคนิพนธ์
- ตัวอย่างภาคนิพนธ์
- ปกภาคนิพนธ์

 
alt
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ)จัดโครงการความร่วมมือการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน “เลิกบุหรี่ด้วยลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย” รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557  


   

ผู้เข้าอบรมสามารถ download เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สาขากายภาพบำบัด เรื่อง Current Trends in Neurorehabilitation :ได้ที่ http://www.ams.cmu.ac.th/pt/


 

นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวัลที่ 3 การแข่งขันการถ่ายภาพรังสีระดับเอเชีย ณ ประเทศไต้หวั


   

ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

การประชุมวิชาการกายภาพบำบัด: วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 เรื่อง Current Trends in Neurorehabilitation ได้หน่วยคะแนน 16.5 PTCEU

การประชุมวิชาการนานาชาติกายภาพบำบัด: วันที่ 23-27 มิถุนายน 2557 เรื่อง Bridging the Gaps: From clinical reasoning to clinical practice for upper and lower quadrants ได้หน่วยคะแนน 33 PTCEU 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยบริการด้านเอชไอวีเอดส์ ประจำปี 2556 ให้แก่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์  ซึ่งมีผลงานดีเด่นติดอันดับประเทศ


   

ขอแสดงความยินดีกับคุณบุญชัย  ไชยาศิรินทร์โรจน์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรางวัล  นวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี 2556 
โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


 

นางสาววรรณนิษา  คำอ้ายกาวิน  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1  Young Scientist Award 2013”  จากการนำเสนอ thesis proposal  ซึ่งมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


   
alt

การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd Annual International Meeting of The Society of Molecular Imaging of Thailand: From Preclinical Research to Clinical Application” วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ smithailand.org


 

แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวัน "มหิดล" ประจำปี 2556


   
รศ.ดร.ธนูศักดิ์   ตาตุ เข้ารับพระราชทานรางวัล DMSc Award จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในผลงานวิจัย เรื่อง "การตรวจคัดกรองพาหะฮีโมโกลบินอี ด้วยวิธีแบบหลอด"


 
 รองศาสตราจารย์ เดชา ร่มไทรย์   ได้รับคัดเลือกจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ ปี 2556" 


   
นายสมโภช  เสาร์อิน นักศึกษาปริญญาเอก ภายใต้การดูแลของ รศ. ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ได้รับรางวัล  MSD Young Investigator Research Awards สาขา Immunology รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1


 

ภาควิชากายภาพบำบัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Bridging the Gaps: From clinical reasoning to clinical practice for upper and lower quadrants ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2557

   
ดาวน์โหลดไฟล์...โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการสอนในระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ และระบบการสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่