รอรูปภาพแบบเคลื่อนไหว จากซ้ายไปขวา 20 ภาพ ความสูงภาพ=110จุด...กำลังทำอยู่...

   
    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
    ทุนการศึกษา
    หอพักนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
    ธุรการ/พัสดุ/เอกสาร
    รับสมัครงาน
    การศึกษาต่อ
    กองทุนเงินกู้ยืม (กยศ. / กรอ.)
    วินัยนักศึกษา
    สวัสดิการนักศึกษา
    นักศึกษาดีเด่น / สร้างคุณความดี
    วิจัยสถาบัน และการพัฒนางาน

 

   ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์
   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
   เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา

 
   
สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
    งานบริหารทั่วไป
         หน่วยสารบรรณ
         หน่วยบริหารงานบุคคล
         หน่วยอาคารสถานที่
   งานบริการการการศึกษาและพัฒนา
      คุณภาพนักศึกษา

        
หน่วยบริการการศึกษา
        
หน่วยเวชนิทัศน์
        
หน่วยกิจการนักศึกษา
   งานนโยบายและแผน
         หน่วยแผนและงบประมาณ
         หน่วยคุณภาพและมาตรฐาน
         หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
   งานการเงิน การคลังและพัสดุ
         หน่วยการเงินและบัญชี
         หน่วยพัสดุ ะยานพาหนะ
         หน่วยช่าง
   งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

  
   ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
   ภาควิชากิจกรรมบำบัด
   ภาควิชารังสีเทคนิค
   ภาควิชากายภาพบำบัด
   ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิค

 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 

ปรับปรุงเมื่อ
 
 


News & Informations

  รับสมัครนักศึกษา
     ช่วยงานประจำหน่วย
     เลือกตั้งทั่วไป

๒๕/๐๕/๕๔


 
สำนักทะเบียนฯ มช.
  สำนักบริการวิชาการ มช.
  สำนักหอสมุด มช.
 
สำนักบริหารทรัพย์สิน มช.
  กองอาคารสถานที่ฯ มช.
 
สำนักบริการเทคโนโลยีฯ มช.
 
กองพัฒนานักศึกษา มช.
  งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร มช.
  งานแนะแนว มช.
  งานวินัยนักศึกษา มช.
  งานกีฬา มช.
  งานทุนและบริการ มช.
 
ประกันคุณภาพการศึกษา มช.


  ห้องสมุดคณะฯ
  ประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ
 
Webbord เทคนิคการแพทย์
 
สโมสรนักศึกษา คณะฯ
  กรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะฯ


  DAKMOR.com

 หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ (ใน มช..)
 
 


<<< Webmaster >>>

เพื่อความสวยงามของการชมเวปไซต์
ควรกำหนดความละเอียดที่ 1078 X 986

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-5092 : โทรสาร 0-5394-6042 หรือ 0-5394-5075

dvi cable
Http://www.free-counter-plus.com
dvi cable