ยินดีต้อนเข้าสู่ ภาควิชารังสีเทคนิค

สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
ข่าวกิจกรรม
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชารังสีเทคนิค
 
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชารังสีเทคนิค มช. คว้ารางวัล Rapid oral presentations consolation prize winners
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ Ms.Khin Thandar Htun นักศึกษาปริญญเอก Biomedical Sciences
 
 
การนำเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์โดยปฏิภาณ ปินตานา รหัสนักศึกษา 621131003
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ โกทันย์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 สาขารังสีรังเทคนิค ประจำปีการศึก 2564
 
 
การอบรมการใช้เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ สเปกโทรสโคป (Nuclear magnetic resonance spectroscopy)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
อ่านเพิ่มเติม