นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษา 79 คน
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-สกุล
สถานะ
1
581110026
นางสาว
ฑีรฌา
ประสมสวย
 
2
581110344
นาย
จิรวัฒน์
ยงยุทธ
 
3
581110345
นางสาว
ณัฐชา
จำต๊ะ
 
4
581110349
นางสาว
มยุรี
วรปรีชาชนม์
 
5
591110195
นาย
เกียรติศักดิ์ 
ชูเกื้อ
 
6
591110196
นาย
จิรวัฒน์ 
เทวสิทธิ์
 
7
591110197
นางสาว
จีรณา 
แดงประเสริฐ
 
8
591110198
นางสาว
เจตสุภา 
เพ็งธรรม
 
9
591110199
นางสาว
ฉัตรฑริกา 
ชมเดช
 
10
591110200
นางสาว
ชฎาพร 
ไทยเที่ยง
 
11
591110201
นาย
ชนาโชติ 
หมื่นใจ
 
12
591110202
นางสาว
ชลิญญา
บุญสู
 
13
591110203
นางสาว
ฐิติญพร 
สุขก้อน
 
14
591110204
นางสาว
ณชนก 
อุ่นบ้าน
 
15
591110205
นาย
ณภัทร 
สะสม
 
16
591110206
นางสาว
ณัฐชานนท์ 
ชาญธีระวิทย์
 
17
591110207
นางสาว
ณัฐณิชา 
ท้าวตั๋น
 
18
591110208
นาย
ณัฐดนัย 
ฮิราตะ
 
19
591110209
นางสาว
ณัฐมน 
คำวงค์ษา
 
20
591110210
นางสาว
ณัฐรินีย์ 
ไตรสัตยกุล
 
21
591110211
นางสาว
ตะวันฉาย 
จ่างตระกูล
 
22
591110212
นางสาว
ตัสนีม 
สะนิ
 
23
591110213
นางสาว
ทักษพร 
ตาสิงห์
 
24
591110214
นางสาว
ทัษศิยา 
ปันทะนะ
 
25
591110215
นางสาว
ธนพร 
เพ็ชรเจริญ
 
26
591110216
นางสาว
ธนัชพรรณ 
ภัทรจินดา
 
27
591110217
นาย
ธนัญชนัย 
ใจยา
 
28
591110218
นางสาว
ธฤษวรรณ 
อินทรีย์
 
29
591110220
นาย
ธารยา 
ชูแหวน
 
30
591110221
นางสาว
ธีรกานต์ 
ตรีวิมล
 
31
591110222
นางสาว
นภัสวรรณ 
ศรีใจ
 
32
591110223
นาย
นันทวัฒน์ 
วงศ์คันทอง
 
33
591110224
นางสาว
เนรัตน์ฌา 
รัตนภา
 
34
591110225
นางสาว
บุญธิชา 
ตั้งวิริยกิจกุล
 
35
591110226
นางสาว
บุษยา 
ฉัตรพุฒเกิด
 
36
591110227
นางสาว
เบญจวรรณ
เรือนปวน
 
37
591110228
นางสาว
ปพิชญา 
สาก้อน
 
38
591110229
นางสาว
พรนภา 
ภานุสถิตย์
 
39
591110230
นางสาว
พัณณิตา 
นิลพร
 
40
591110231
นาย
พิชญา 
วัตถากรณ์
 
41
591110232
นาย
พิชญุตม์ 
พรหมมินทร์
 
42
591110233
นาย
พิบูลนันท์ 
สมบูรณ์ธรรม
 
43
591110234
นางสาว
พิมพ์นิภา 
สนิทเปรม
 
44
591110235
นางสาว
ฟ้าแสนสวย 
สิมมา
 
45
591110236
นางสาว
ภัทรวดี 
อินนวน
 
46
591110237
นางสาว
ภัทรสินี 
ชุ่มทองสิริ
 
47
591110238
นางสาว
มณสิการ 
จันทร์กัน
 
48
591110239
นาย
รัฐพงศ์
ธรรมรักษ์สกุล
 
49
591110240
นาย
รามิล
เลิศเกษม
 
50
591110241
นาย
วชิรวิชย์ 
คาวันดี
 
51
591110242
นางสาว
วรรษชล 
จงรักไทย
 
52
591110244
นางสาว
วันนียา
มูลคำ
 
53
591110245
นางสาว
วาฮีดะห์ 
จักร์ปา
 
54
591110246
นางสาว
ศรุตา 
ติธรรม
 
55
591110247
นางสาว
ศรุตา 
ปัญโญใหญ่
 
56
591110248
นางสาว
ศลิษา 
เกียรติศักดิ์
 
57
591110249
นางสาว
ศิริลักษณ์ 
หล้าจู
 
58
591110250
นาย
ศุภโชค
ทองดอนพัว
 
59
591110251
นาย
ศุภณัฐ 
วงษ์ญาติ
 
60
591110252
นาย
ศุภวิชญ์ 
ท่าพริก
 
61
591110253
นางสาว
สกรณิยา 
วัฒนพงศ์พิทักษ์
 
62
591110254
นาย
สรวิศ 
อัครศิระกุล
 
63
591110255
นางสาว
สัณฐิตา 
แก้วมณี
 
64
591110256
นางสาว
สิตาวีร์ 
กิ่งมาลาคณาวิศว์
 
65
591110257
นางสาว
สิริกานต์ 
คำเชียงเงิน
 
66
591110258
นางสาว
สุปภาดา 
จันทร์ถนอม
 
67
591110259
นางสาว
สุพรรษา 
บุญดี
 
68
591110260
นางสาว
สุภัค
โกสีย์เจริญ
 
69
591110261
นาย
สุรทิน 
สุภาษี
 
70
591110262
นาย
เสฎฐวุฒิ
จันธิยศ
 
71
591110263
นางสาว
อธิชา 
ธีรกีรยุต
 
72
591110264
นาย
อนุกูล 
ดวงมาลัย
 
73
591110265
นางสาว
อภิญญา
ธรรมสาร
 
74
591110266
นางสาว
อรณัฏฐา 
อ่อนเกตุพล
 
75
591110267
นาย
อรุณวัชช์ 
งานหมั่น
 
76
591110268
นาย
อัซรอน 
ศุภศิริ
 
77
591110269
นางสาว
อัฐภิญญา 
สุวรรณ์
 
78
591110270
นาย
อัฒชานนท์ 
วงศ์พยา
 
79
591110271
นางสาว
อัยนาอ์ 
วามะ
 
จำนวนนักศึกษา 74 คน
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-สกุล
สถานะ
1
561110308
นาย สุวิทย์ นวนสาย  
2
571110140
นางสาว ณัฐวรรณ กันทะวงศ์  
3
571110165
นางสาว ภาณุมาศ หอมนวล  
4
581110191
นางสาว กมลวรรณ ทนันไชย  
5
581110192
นาย กริช เพียรผลดีสกุล  
6
581110193
นางสาว กัลยาณี บุญยู้  
7
581110194
นางสาว กานต์ธิดา จิตตระกูล  
8
581110195
นาย เกียรติยศ วนาพฤกษ์พงศ์  
9
581110196
นางสาว จิตรอนงค์ กันชัย  
10
581110197
นาย จิตวัฒน์ ปู่อ่อง  
11
581110198
นางสาว จุฑามาศ ภูสกุลวงศ์  
12
581110199
นาย ฉัตรณัฐ ปลื้มจิตร์  
13
581110200
นางสาว ชนัญชิดา จันทร์ลอย  
14
581110201
นางสาว ชนากานต์ ฝ่ายศูนย์  
15
581110202
นาย ชินวัตร ไร่พุทธา  
16
581110203
นางสาว ณัชชา อินทะเคหะ  
17
581110204
นาย ณัฐชนน สฤษดิกุล  
18
581110205
นาย ณัฐพล เจนใจ  
19
581110206
นางสาว ณัฐมล บุญตาเห็น  
20
581110207
นางสาว ณิชกานต์ รัตนเสถียร  
21
581110208
นางสาว ณิชา เนื่องภักดี  
22
581110209
นางสาว ดารารัตน์ ผมธรรม  
23
581110210
นางสาว เต็มศิริ วงศ์มุนีวร  
24
581110211
นาย ถิรพิทย์ ตาสิงห์  
25
581110213
นางสาว ทิพย์สุดา สันติสถิตพงศ์  
26
581110214
นางสาว ธนัชชา สกุลศักดิ์  
27
581110215
นาย ธนัท เทพยศ  
28
581110216
นาย ธนากร อินอาจ  
29
581110217
นางสาว ธิตจิตตรา เพ็ชรนิล  
30
581110218
นางสาว นวรัตน์ วงศ์ทิพย์  
31
581110219
นาย บวรวงศ์ นิระโส  
32
581110220
นาย ปฏิภาณ ปินตานา  
33
581110221
นางสาว ปพิชญา เอี่ยมรอด  
34
581110222
นางสาว ปิยฉัตร ขืมจันทร์  
35
581110223
นางสาว พนัชกร ศรีมะเริง  
36
581110224
นางสาว พรทิพย์ สายอ้าย  
37
581110225
นาย พลกฤษณ์ สายสุวรรณนที  
38
581110226
นางสาว พิมพกานต์ มูลสิติ  
39
581110227
นางสาว พิรญาณ์ การินไชย  
40
581110228
นางสาว เพียงพลอย บุญสมบัติ  
41
581110230
นางสาว ภัทรกันย์ สุวรรณบุตร  
42
581110231
นางสาว ภัทรวดี ม่วงทอง  
43
581110232
นาย ภูริช หาญเทวี  
44
581110233
นาย รณกร ไชยรินทร์  
45
581110234
นางสาว รวิพิมพ์ สงวนทรัพย์  
46
581110235
นางสาว รัตติยากร ทวีสัตย์  
47
581110236
นาย ลิขิต เทพวงค์  
48
581110237
นางสาว วนิชญา ทารีราช  
49
581110238
นางสาว วรรณรดา จรัสภิญโญ  
50
581110239
นางสาว วรรณวารี มณีวรรณ  
51
581110240
นาย วัชรินทร์ สุทธิกุล  
52
581110241
นาย วาณิช มูลยอง  
53
581110242
นางสาว วาสนา ศิริรักษ์  
54
581110243
นางสาว วิภา เมืองมาหล้า  
55
581110245
นางสาว วิภาวี กลิ่นขำ  
56
581110246
นางสาว วิลาสินี วันทองสุข  
57
581110247
นาย วีรบุรุษ เทพพรมวงค์  
58
581110248
นางสาว ศรสวรรค์ ปิยะดา  
59
581110249
นางสาว ศศิเพ็ญ บัวจันทร์  
60
581110250
นางสาว ศิรภัสสร บริพันธ์  
61
581110251
นางสาว ศิริรัตน์ ทองทา  
62
581110253
นางสาว ศุภวรรณ บุญประเสริฐ  
63
581110254
นาย สรนนท์ ชำนาญเวียง  
64
581110255
นางสาว สโรชินี ธนะสมบูรณ์  
65
581110256
นาย สหรัฐ ศรีราม  
66
581110257
นาย สหรัถ ภู่อาภรณ์  
67
581110258
นาย สิทธินนท์ หงษ์ร่อน  
68
581110259
นางสาว สุดปรารถนา จิตรประเสริฐ  
69
581110260
นางสาว สุนิสา ฉิมจิ๋ว  
70
581110261
นางสาว อทิตา สุวรรณศักดิ์  
71
581110262
นางสาว อรกานต์ ขัติครุฑ  
72
581110263
นางสาว อรอนงค์ สำราญพัฒน์  
73
581110264
นางสาว อารีรัตน์ แก่นขาว  
74
581110265
นางสาว อิสสรีย์ ฮันเตอร์  
จำนวนนักศึกษา 62 คน
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-สกุล
สถานะ
1
561110151
นาย พงศ์วริศ วิชัยคำ      
2
561110169
นาย วิสุทธิ์ ชะระ      
3
561110215
นาย นวการ เร่งสมบูรณ์  
4
571110201
นางสาว กมลวรรณ เกิงฝาก  
5
571110202
นางสาว กมลวรรณ หล้าสวัสดิ์  
6
571110203
นางสาว กัญญวัฒน์ กองมงคล  
7
571110204
นางสาว จิตติยา จันทร์สุพัท  
8
571110205
นางสาว จิราวรรณ นิ่มแพร  
9
571110206
นางสาว จุฑามาศ กิติมา  
10
571110207
นางสาว เจณิตจา คำรินทร์  
11
571110208
นาย เจตน์ รู้เที่ยง  
12
571110209
นาย ชนาธิป ปัญญา  
13
571110210
นางสาว ชนิกานต์ ชาญวนังกูร  
14
571110211
นาย ชวลิต บุญหนา  
15
571110213
นางสาว ญาสุมิน ตอแลมา  
16
571110214
นาย ณฐกร เบญอะหลี  
17
571110215
นางสาว ณัฏฐณิชา สารหวัน  
18
571110216
นาย ณัฐดนัย ชัยพนัส  
19
571110217
นางสาว ณัฐสุดา พลับอินทร์  
20
571110219
นางสาว ทิพจุฑา พัฒน์เรืองเดช  
21
571110220
นาย ธนกรณ์ ธรรมปัญญา  
22
571110221
นางสาว ธนัชพร ธรรมจักร์  
23
571110222
นางสาว ธนัชภรณ์ กันธิมูล  
24
571110223
นาย ธีรยุทธ รวดเร็ว  
25
571110224
นาย นครินทร์ พลอยแดง  
26
571110226
นาย นนทรัตน์ ทักษิณาภินันท์ชัย  
27
571110227
นางสาว นนลญา บุญเป็ง  
28
571110228
นาย นภสินธุ์ ประสาร  
29
571110229
นางสาว นภัสสร มีทอง  
30
571110230
นาย นรรฆพล มากคล้าย  
31
571110231
นางสาว นัฎชาภรณ์ จินดาชัย  
32
571110232
นางสาว นิยดา เสมระสะ  
33
571110234
นางสาว ปพิชญา ปัญญาละ  
34
571110236
นางสาว ปวิชญา ศรีอาทิตย์  
35
571110237
นางสาว ปานชนก ธรรมาธิกรณ์ชัย  
36
571110238
นางสาว เป่าหยี เสบู่  
37
571110239
นางสาว พรสวรรค์ เฉื่อยฉ่ำ  
38
571110240
นางสาว พรสวรรค์ ศรีใส  
39
571110241
นาย พลัฏฐ์ นาใจ  
40
571110242
นางสาว พิชยา ศิริมาตร์พรชัย  
41
571110243
นางสาว พิชามญชุ์ เชื้อเมืองพาน  
42
571110244
นางสาว เพ็ญพิชชา บุญมี  
43
571110245
นางสาว แพรวพัตร เอี่ยมบุญรอด  
44
571110246
นางสาว ภคกุล อยู่เย็น  
45
571110247
นาย ภัทรยุทธ ใจเอื้อ  
46
571110249
นางสาว มโนรมย์ เพ็ญจำรัส  
47
571110250
นางสาว ยุพิน สุตินกาศ  
48
571110252
นางสาว รัญชนา รัชชปกรณ์  
49
571110253
นางสาว รัตนา เจาะจง  
50
571110255
นาย วรท สรณ์สิรินาคะ  
51
571110256
นางสาว วรินรำไพ ศรีบูรตรานนท์  
52
571110257
นางสาว วริสสรา ลีตี  
53
571110259
นาย วัชริศ วรสิริปรีชา  
54
571110260
นางสาว วิชชุดา นาพะพล  
55
571110261
นางสาว วิรัลยุพา สมมาตร  
56
571110262
นาย วุฒิกร ผิวคราม  
57
571110263
นาย ศิริพงษ์ นามละคร  
58
571110266
นางสาว สุชาวดี เมฆอรุณ  
59
571110267
นางสาว สุธีมา จันทร์เรือง  
60
571110268
นาย อะนิส ดาโอะ  
61
571110269
นางสาว อันธิกา พลคะชา  
62
571110270
นาย อานันท์ บรรณจักร์  
จำนวนนักศึกษา 48 คน
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-สกุล
สถานะ
1
551110189
นาย ชินดนัย ต่างใจ  
2
551110221
นางสาว ปิยพร ปวงประเสริฐ  
3
561110188
นางสาว กนกวรรณ ไชยโปธิ  
4
561110189
นางสาว กรรวี ศรัณยวงศ์  
5
561110190
นาย กฤษดินันท์ พรมมิน  
6
561110191
นางสาว กัลยรัตน์ วงศ์รพีพานิช  
7
561110192
นาย กิติพัฒน์ พูลโพธิ์ทอง  
8
561110193
นาย เกียรติศักดิ์ หมวกทอง  
9
561110194
นาย คชาภรณ์ เกตุประยูร  
10
561110195
นางสาว จารุวรรณ อ่องรัก  
11
561110196
นางสาว จิรัติกาญจน์ พรมมืด  
12
561110198
นางสาว ชญานิน ตั้งเลาหวิเชียร  
13
561110199
นาย ชายแดน บุญทิพย์  
14
561110200
นาย ไชยเมธ หวังศิริเวช  
15
561110201
นางสาว ซูไฮดา ดอเลาะ  
16
561110203
นางสาว ณัฐกานต์ ง๊ะสมัน  
17
561110204
นางสาว ณัฐชนก กัดเกื้อ  
18
561110205
นางสาว ณัฐชยา ไชยปัญญา  
19
561110207
นางสาว ณัฐภรณ์ ญาณวชิร  
20
561110208
นางสาว ณัฐวดี ฤทธิเดช  
21
561110209
นางสาว ณัฐสุดา แซมมงคล  
22
561110210
นางสาว ณิชารีย์ หทัยศิลป์  
23
561110216
นางสาว นันทิมา ไม่มีชื่อสกุล  
24
561110217
นาย ปฐมเกียรติ พุฒทอง  
25
561110218
นางสาว ปารีณา เอียวงษ์  
26
561110221
นางสาว ภัทราวดี วงค์ลังกา  
27
561110222
นาย มนัสวี ทีฆาวงค์  
28
561110223
นางสาว เมทิตรา กองหาญ  
29
561110224
นางสาว รุ่งทิวา ณัฎฐาโชติ  
30
561110225
นางสาว โรสมีณี กุลยดิเรก  
31
561110226
นางสาว ฤทัยรัตน์ จันทะสินธุ์  
32
561110227
นางสาว ลภัสรินทร์ หิรัณย์รักษ์  
33
561110228
นางสาว วรกานต์ คำหล่อ  
34
561110229
นาย วรงค์ ไชยสมบัติ  
35
561110230
นางสาว วันฮุซนา ลอตันหยง  
36
561110231
นางสาว วาริศา เลิศรมยานันท์  
37
561110232
นางสาว ศศิธร ต๊ะสมการณ์  
38
561110233
นาย สรธัญ ตั้งศุภกุล  
39
561110234
นาย สิงหเดช สุคันธะมาลา  
40
561110236
นางสาว สิริจันทร์ หล้าวงค์วัน  
41
561110237
นางสาว สุดารัตน์ พรวนคำ  
42
561110238
นางสาว สุทัตตา อัครศิระกุล  
43
561110239
นางสาว หทัยชนก ศรีสุวรรณ์  
44
561110242
นางสาว อรธนา เครือบุญมา  
45
561110243
นางสาว อรพินท์ ชัยสาร  
46
561110244
นาย อรรถชัย คล้ายแท้  
47
561110246
นางสาว อาทิตตยา ปานเพ็ชร์  
48
561110247
นางสาว อาภาภรณ์ ตระกูลสุขรัตน์