บุคลากร
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
Mr. Suchart Kothan
หัวหน้าภาควิชา / รองศาสตราจารย์
อีเมลล์ : suchart.kothan@cmu.ac.th , suchartcmu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949213
ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร
Ms.Tariga Tamwijit
รองหัวหน้าภาควิชา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ : thumvijit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
รศ.ดร.สำรี มั่นเขตต์กรน์
Mr.Samlee Mankhetkorn
รองศาสตราจารย์
อีเมลล์ : samlee.mankhetkorn@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
Mr.Suchart Kiatwattanacharoen
รองคณบดีฯ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ : suchart_kiat@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผศ.ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย
Mrs.Chatchanok Udomtanakunchai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ : chatchanok.u@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949306
ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา
Mr.Nathupakorn Dechsupa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ : nathupakorn@gmail.com, Nathupakorn.d@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
Mr.Montree Tungjai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ : mtungjai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์
Mr.Chalermchai Pilapong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ : c.pilapong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 05349292
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
Mr.Suwit Saekhow
อาจารย์
อีเมลล์ : Saekho@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053949300
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
Mr.Husalerk Niamin
อาจารย์
อีเมลล์ : hudsaleark.neamin@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี
Mr.Sompong Sriburee
อาจารย์
อีเมลล์ : sompong.sriburee@gmail.com , sompong.sriburee@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม
Ms.Suratchanee Padngam
อาจารย์
อีเมลล์ : suratchanee.phadngam@cmu.ac.th . suratchanee.phadngam@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.ชญานิษฐ์ จำปี
Ms.Chayanit Jumpee
อาจารย์
อีเมลล์ : chayanit.j@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
Ms.Siriprapa Kaewjaeng
อาจารย์
อีเมลล์ : Bulli99@windowslive.com , siriprapa.k@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.สัณห์พัฒน์ สงัดสัพท์
Mr.Sanphat Sangudsup
อาจารย์
อีเมลล์ : sanphat.s@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.จิราภรณ์ กันทะพันธ์
Ms.Jiraporn Kantapan
อาจารย์
อีเมลล์ : jiraporn.kan@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053939307
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
Mr.Kittichai Wantanajittikul
อาจารย์
อีเมลล์ : Kittichai.wan@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผศ.สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงค์
Mr.Supoj Apisitwong
อาจารย์
อีเมลล์ : supoj.ua@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.อุเทน ยะราช
Mr.Uten Yarach
อาจารย์
อีเมลล์ : uten.yarach@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
นางสาวศิริประภา สมบูรณ์
Ms.Siriprapa Somboon
นักรังสีการแพทย์
อีเมลล์ : siriprapa.s@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
น.ส.มลฤดี ทาปัญญา
Ms.Monruedee Tapanya
นักรังสีการแพทย์
อีเมลล์ : monruedee.nuy@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053049301
อ.รัฐพร บุญสุทธิ์
Mr.Ratthaporn Boonsuth
อาจารย์ผู้ช่วย
อีเมลล์ : ratthaporn.b@cmu.ac.th , Ratthapornb@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดาริษา ศัลกวิเศษ
Ms.Darisa Sanlakawiset
อาจารย์ผู้ช่วย
อีเมลล์ : darisa.s@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.จิดาภา ศรีเนี่ยง
Ms.Jidapha Sriniang
อาจารย์ผู้ช่วย
อีเมลล์ : Jidapha.sri@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
นางสาวแสงสิรินทร์ วงศ์สิรินานนท์
Ms.Sangsirin Wongsirinanon
นักรังสีการแพทย์
อีเมลล์ : sangsirin.wong@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
นายไพบูรณ์ ฟูญาติ
Mr.Paiboon Fooyati
พนักงานประจำห้องทดลอง
อีเมลล์ : Phaibun.f@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949307
นางสาวณัฐวดี อินต๊ะชัย
Ms.Nuttawadee Intachai
นักรังสีการแพทย์
อีเมลล์ : nuttawadee.i@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053049301