บุคลากร
รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
หัวหน้าภาควิชา / รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิการศึกษา : - Docteur de l’Université PARIS 13 Sciences de l’Ingénieur (Génie Biologique et Médical), France, 2004
- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547
- วท.ม.(วิทยาศาสตร์รังสี), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
- วท.บ. (รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
งานวิจัยที่มีในฐานข้อมูล :
ตำรา / หนังสือ
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ