ทุนการศึกษา

ทุน - ระดับปริญญาตรี

  1. ทุนการศึกษาที่จัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ศิษย์เก่า บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
  2. ทุนฝึกงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
  3. ทุนทำงานสำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหารายได้และประสบการณ์ โดยมีค่าตอบแทนชั่วโมงละ 30 บาท
  4. กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. กองทุนกู้ยืม กยศ. กรอ.

ทุน - ระดับบัณฑิตศึกษา

test

ทุน - ระดับนานาชาติ

test