ข่าวเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ Ms.Khin Thandar Htun นักศึกษาปริญญเอก Biomedical Sciences
ภาควิชารังสีเทคนิคขอแสดงความยินดีกับ Ms.Khin Thandar Htun นักศึกษาปริญญเอก Biomedical Sciences  ได้รับรางวัล Winner of Outstanding presentation กับการนำเสนอผลงานเรื่อง  Evidence-based Molecular Imaging in Metabolic Profile of Human Biomarkers for Life-long Health risk in Obesityโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ในงาน The 1st Interdisciplinary Symposium in Biomedical Sciences (2021)เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2564 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -