ข่าวเด่น
การนำเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์โดยปฏิภาณ ปินตานา รหัสนักศึกษา 621131003
การนำเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์โดยปฏิภาณ  ปินตานา รหัสนักศึกษา 621131003 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ เรื่องเทคนิคอัตโนมัติเต็มรูปแบบในการประเมินระยะการพัฒนาของฟันกรามล่างซี่ที่ 3 สำหรับการประมาณอายุโดยใช้เครือข่ายคุณลักษณะแบบพีระมิดและเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก  โดยมีอ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันพฤหัสสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม และผ่านระบบออนไลน์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -