ข่าวเด่น
การอบรมการใช้เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ สเปกโทรสโคป (Nuclear magnetic resonance spectroscopy)
คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ร่วมการอบรมการใช้เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ สเปกโทรสโคป (Nuclear magnetic resonance spectroscopy) วิทยากรโดย คุณขวัญชัย คงวัฒนานนท์ (Bruker BioSpin AG, APAC Service Manager) ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -