ข่าวเด่น
คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วมงาน welcome party
Tuesday, 13 August, 2019
คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคนำโดย รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ร่วมงาน welcome party ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษากลุ่มรังสีเทคนิคสหสัมพันธ์อาเซียนบวก3 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อต้อนรับและสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน ระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Medical Imaging and Radiology, Shu Zen Junior College of Medicine and Management, Taiwan 4 ราย ที่มาฝึกปฏิบัติทางคลินิก ณ ภาควิชารังสีเทคนิค ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 13 กันยายน 2562  เมื่อวันที่13สิงหาคม 2562 เวลา16.00-18.30 ณ ลานเอนกประสงค์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -