ข่าวเด่น
อาจารย์ของภาควิชารังสีเทคนิคได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ
Saturday, 27 July, 2019
รศ.ดร.สุชาติ โกทันน์  รศ.มนตรี ตั้งใจและ MS.Khin Thandar หัวหน้าภาควิชา อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชารังสีเทคนิคได้เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ Continuing Medical Imaging Technology Education:Knowledge update in radiologic technology ที่จัดขึ้นโดย Myanmar Society of Medical Radiation Tecnologist โดยมีรายละเอียดของหัวข้อที่บรรยายดังนี้

- รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ บรรยายในหัวข้อ Magnetic resonance spectroscopy and its applications
- รศ.มนตรี ตั้งใจ        บรรยายในหัวข้อ Low dose radiation : Risk or Not
และ Khin Thandar บรรยายในหัวข้อ Determination of fat content  by magnetic resonance imaging  and magnetic resonance spectroscopy

งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562  ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -