ข่าวเด่น
ภาควิชารังสีเทคนิคจัด Lunch seminar วิทยากรโดย รศ.ดร. นภาภรณ์ ไศละสูต
ภาควิชารังสีเทคนิคจัด lunch seminar ในหัวข้อ "Opportunity of outside US researchers to apply for a US grant." วิทยากรโดย รศ.ดร. นภาภรณ์  ไศละสูต จาก university of hawaii at manoa  USA ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น 1 อาคาร 2
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -