ข่าวเด่น
กิจกรรม Bathing Dog By MaCMU โครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขต มช.
Saturday, 6 April, 2019
อ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี และ คุณณัฐวดี อินต๊ะชัย พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษารังสีเทคนิค เข้าร่วมกิจกรรม Bathing Dog By MaCMUภายใต้โครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้อง MCB 2301 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิสทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาที่ 6 เมษายน 2562  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ IPE ที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาในวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสหวิชาขีพในการทำวานร่วมกัน
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -