ข่าวเด่น
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมาเยี่ยมชมดูงาน
Monday, 25 March, 2019
ภาควิชารังสีเทคนิคให้การตอบรับคณาจารย์จากภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลซึ่งมาเยี่ยมชมดูงานภาควิชารังสีฯ  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 12 ชั้น
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -