ข่าวเด่น
โครงการเตรียมก่อนสอบเพื่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์วิชาชีพรังสีเทคนิค
Monday, 25 March, 2019
ภาควิชารังสีเทคนิคจัดโครงการเตรียมก่อนสอบเพื่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์วิชาชีพรังสีเทคนิคให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  เพื่อเป็นวัดประเมินความพร้อมของนักศึกษา และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการสอบจริงในเดือนกรกฏาคม 2562  โดยจัดการสอบเสมือนจริงขึ้นเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2562  ณ อาคารเรียนรวม NT 304-305
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -