ข่าวเด่น
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฝึกงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2559
Thursday, 2 March, 2017

เรื่อง    รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฝึกงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2559

 

     ตามที่ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัด เพื่อคัดเลือกให้รับทุนฝึกงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนฝึกงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2559 ได้คัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนฯ เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : RT.pdf