ยินดีต้อนเข้าสู่ ภาควิชารังสีเทคนิค

สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
ข่าวกิจกรรม
 
อาจารย์และนักรังสีการแพทย์ภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วมอบรมพนักงานใหม่
 
 
ภาควิชารังสีเทคนิคเข้าอบรมตัดต่อวิดิโออย่างง่ายด้วย Adobe premirre rush CC
 
 
ภาควิชารังสีเทคนิคขอต้อนรับนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย
 
 
ภาควิชารังสีเทคนิคให้บริการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์
 
 
Lunch seminar ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค
 
 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาภาควิชารังสีเทคนิค ประจำปี 62
 
 
อ.ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า ตัวแทนภาควิชารังสีเทคนิคให้การต้อนรับน.รมาเยี่ยมชมคณะฯ
 
 
ภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วมโครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
อ่านเพิ่มเติม