ประวัติความเป็นมา


ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนาน สิมารักษ์
(เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งภาควิชา)

 

ข้อมูลสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ตั้ง :  ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 110 ถนน อินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค จำนวนอาจารย์ 16 / (8) คน   , จำนวนนักรังสีการแพทย์ 8 คน , จำนวนผู้ช่วยห้องทดลอง 1 คน

 

 

ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับอนุมัติให้เป็นภาควิชาเมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2520 และรับ
นักศึกษารุ่นที่ 1 (10 คน) เมื่อปีพ.ศ. 2522

 

รายนามผู้บริหารภาควิชารังสีเทคนิคจากอดีตถึงปัจจุบัน

1.   ศ.นพ.สนาน    สิมารักษ์ วาระการดำรงตำแหน่ง   28 ธ.ค. 2520 - 30 มิ.ย. 2524
2.   อ.กนกวรรณ    อุโฆษกิจ  วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2524 -30 มิ.ย. 2532
3.   ผศ.ระวีวรรณ   โชติเจริญรัตน์ วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2532 -30 มิ.ย. 2536
4.   อ.พิรุณ   ไชยเชียงพิณ วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2536 -30 มิ.ย. 2540
5.   ผศ.อุทุมมา    มัฆะเนมี  วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2540 - 30 มิ.ย. 2544
6.   รศ.ระวีวรรณ   กัณไพเราะ   วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2544 - 30 มิ.ย. 2552
7.   รศ.อุทุมมา    มัฆะเนมี  วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2552- 30 มิ.ย. 2553
8.   รศ.ดร.สำรี    มั่นเขตต์กรน์  วาระการดำรงตำแหน่ง   25 ก.ย. 2553 - 5 ก.ค. 2555
9.   รศ.ดร.สุชาติ   โกทันย์    วาระการดำรงตำแหน่ง   3 ก.ย. 2555 – 2 ก.ย. 2559
10. รศ.ดร.สุชาติ   โกทันย์    วาระการดำรงตำแหน่ง   3 ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วิสัยทัศน์
     มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์  และด้านคุณธรรมจริยธรรม

ปรัชญา
     สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย
รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พันธกิจ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชารังสีเทคนิค มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ อันประกอบด้วย


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเรียนการสอน