ข่าวกิจกรรม
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3
Wednesday, 30 November, 2016
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนในภาคเหนือ ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3 เมื่อวัน...
อ่านเพิ่มเติม..
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กฤช ใจคุ้มเก่าที่ได้รับรางวัลด้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางวิชาการสาขา Medical Science Symposium ในรูปแบบโปสเตอร์
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ ภายไต้หัวข้อ “New Normal Medical Sciences for Thai Health and Economics: วิทยา...
อ่านเพิ่มเติม..
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิตของ Ms. Khin Thandar Htun
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิตของ Ms. Khin Thandar Htun
อ่านเพิ่มเติม..
INTERPROFESSIONAL EDUDATION (IPE) ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “ที่ไม่เห็น ไม่ใช่ไม่เป็น (วัณโรค)”
INTERPROFESSIONAL EDUDATION (IPE) ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “ที่ไม่เห็น ไม่ใช่ไม่เป็น (วัณโรค)”
อ่านเพิ่มเติม..
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ของสาขาวิชารังสีเทคนิคกับการประกวด 3 MRC
งาน the 3rd Anniversary Symposium for Double Degree Program Communicable and Non-Communicable Diseases
อ่านเพิ่มเติม..
การอบรมการใช้เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ สเปกโทรสโคป (Nuclear magnetic resonance spectroscopy)
การอบรมการใช้เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ สเปกโทรสโคป (Nuclear magnetic resonance spectroscopy)
อ่านเพิ่มเติม..
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 สาขารังสีรังเทคนิค ประจำปีการศึก 2564
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 สาขารังสีรังเทคนิค ประจำปีการศึก 2564
อ่านเพิ่มเติม..
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม..
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ โกทันย์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
อ่านเพิ่มเติม..
การนำเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์โดยปฏิภาณ ปินตานา รหัสนักศึกษา 621131003
การนำเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์โดยปฏิภาณ ปินตานา รหัสนักศึกษา 621131003
อ่านเพิ่มเติม..
ขอแสดงความยินดีกับ Ms.Khin Thandar Htun นักศึกษาปริญญเอก Biomedical Sciences
รับรางวัล Winner of Outstanding presentation กับการนำเสนอผลงานเรื่อง Evidence-based Molecular Imaging in Metabolic Profile of Human Biomarkers for Li...
อ่านเพิ่มเติม..
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชารังสีเทคนิค มช. คว้ารางวัล Rapid oral presentations consolation prize winners
านประชุม EMPOWER 2021: Combating Non-Communicable Diseases Towards Healthy Ageing ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ zoom
อ่านเพิ่มเติม..
[ 1 ] 2 Last