ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
Monday, 21 November, 2016
     ด้วย ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้จัดอบรมระยะสั้นโครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 “หลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบดิจิตอล” รวมระยะเวลา 4 เดือน ดังนี้

    1. วันที่ 6 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    2. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 29 มีนาคม 2560 ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    - อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 40,000 บาท

    - ขอยกเลิกการเข้ารับการทดสอบ ณ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

โดยผู้สมัครเข้ารับการอบรมได้ทันทีในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติเข้าอบรมฯ จำนวน 17 คน ดังนี้

1. นายศุภกิจ  กุศล                   โรงพยาบาลน่าน

2. นายวีระพันธ์  วงค์พุฒ             โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

3. นางสาวรัชฎา  สุขประชาพันธุ์     โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

4. นางยินดี  อัมภาราม                โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

5. นางสาวนงลักษณ์  กุลคำ          โรงพยาบาลกำแพงเพชร

6. นางสาวอำภาพร  สืบอินทร์        โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

7. นางสาวอัยยารี  บูรกูลชัยวณิช     โรงพยาบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

8. นายพิูบลย์  ชูขันธ์                   โรงพยาบาลชลบุรี

9. นายโดม  ตุ้มวิจิตร                   โรงพยาบาลระยอง

10. นางศศิพัชร์  สวัสดิ์พละ            โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

11. นางอุไรวรรณ  บำรุงชัย            โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

12. นายปรีชา  ไชยเพ็ชร               โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

13. นายเทิดพงษ์  เรืองโกสินทร์       โรงพยาบาลยโสธร

14. นายธานี  เสียงเย็น                 โรงพยาบาลมุกดาหาร

15. นายชัชชัย  บัวแก้ว                 โรงพยาบาลกระบี่

16. นางสาวศิริณฑิภัค  วงศ์พญาพัชร โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง

17. นางสาวเสาวลักษณ์  สุดใจ        โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

 
หมายเหตุ :  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ มายังนางสาวเพ็ญวิสาข์  เอกกะยอ งานบริหารทั่วไป
E-mail :     penwisa.e@cmu.ac.th หรือ ทางโทรศัพท์ 081-9288530 ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -