ระดับปริญญาตรี
โควตาภาคเหนือ ดาวน์โหลดโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ดาวน์โหลดโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ดาวน์โหลดโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร
โครงการเด็กดีมีที่เรียน ดาวน์โหลดโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร
โครงการรับนักศึกษาเพื่อการพัฒนาอ๋มก๋อยอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร
โครงการความร่วมมือคณะเทคนิคการแพทย์และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดาวน์โหลดโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร
โครงการรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ดาวน์โหลดโครงการ | ดาวน์โหลดใบสมัคร