ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์จัดเป็นพหุศาสตร์ที่อาศัยการบูรณาการศาสตร์หลายแขนง ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวฟิสิกส์ ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ขั้นสูง คอมพิวเตอร์ ชีวสถิติ และศาสตร์ด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการวิจัยค้นคว้า พัฒนา สร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้รังสีสำหรับการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามและรักษาโรคในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแบบไม่ก่อเกิดอันตรายร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพทางการแพทย์ขั้นสูง มุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความชำนาญทั้งในแนวลึกและกว้างในการประยุกต์ใช้รังสีและเทคโนโลยีสำหรับการแพทย์อย่างทันสมัยและสากล อีกทั้งมีความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับชาติและสากล
   
ชื่อปริญญา : - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์)
  - วท.ม. (วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์)
  - Master of Science (Medical Radiation Sciences)
  - M.S. (Medical Radiation Sciences)
แบบ : แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
   
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
1. มีความรู้ในวิทยาการด้านรังสีการแพทย์ขั้นสูง
2. สามารถประยุกต์ใช้และถ่ายทอดวิทยาการด้านรังสีการแพทย์ชั้นสูง เพื่อนำไปใช้พัฒนางานวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
3. สามารถศึกษาค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านรังสีการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนางานบริการด้านรังสีการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมและวุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ในสังคมตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข
   
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หรือเทียบเท่า มีค่าลำดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.75 โดยพิจารณาจาก Transcript กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถอ่านเขียนภาษาไทยในระดับดีมาก
   
เงื่อนไขการรับเข้า
ผ่านการสอบข้อเขียน – คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์รังสี
ผ่านการสอบสัมภาษณ์
   
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
      ก. กระบวนวิชาเรียน     ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
          1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
          1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
      1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
      ข. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม        
          1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ      
          2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา -ไม่มี-      
      ง. กิจกรรมทางวิชาการ
         
          1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ทุกภาคการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไปและนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
          2. นักศึกษาต้องนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ปริญญาโททุกภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
          3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
   
ทุนการศึกษา  
  1. ทุนการศึกษาจากภาควิชา
  2. ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาทุกคน) จำนวน 30,000 บาท
  3. ทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (108,000 บาท/ปี) ทุนอุดหนุนการศึกษา (10,000 บาท/ครั้ง) และทุนอุดหนุนการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
  4. ทุนการศึกษาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  5. ทุนการศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
   
ทิศทางการวิจัย
 
หัวข้อวิจัย
  อาจารย์ที่ปรึกษา
  - Quality control of MRI
  - Neuro imaging in MRI
  - Tissue iron quantification using MRI
  ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โคว้
Saekho@yahoo.com
053-949300
  - Application of nuclear magnetic resonance spectroscopy   รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
suchart.kothan@cmu.ac.th,
suchartcmu@gmail.com
053-949213
  - Molecular probe for stem cell tracking
  - Natural products improve cancer treatment
  - MRI probe for Alzheimer’s
  - Multimodal contrast agents: MRI, CT and Optical imaging
  - Iron-based MR contrast agents
  - Gadolinium-based MR contrast agents
 

ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา
nathupakorn@gmail.com,
nathupakorn.d@cmu.ac.th
053-936022,
089-8912557

  - Atomic magnetometer for precision measurements of brain and heart magnetic signals
  - Biocompatible tannic acid: A molecular tool for MR imaging and treatment of diseases    associated with abnormal iron homeostasis
  - Enhanced neuroactive and neuroprotective activities in mouse using theranostic agent
  - Protection and MR imaging of brain cell aging accelerated by labile iron using tannic    derivatives
  - Light induces stem cell evolution
  ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์
c.pilapong@gmail.com
053-949305
  - Radiation dose evaluations based on Monte Carlo simulation
  - Radiation measurement
  - Neutron shielding design
  ดร.ชญานิษฐ์ จำปี
chayanit.j@cmu.ac.th
053-935093 ต่อ 11
  - Radiation shielding materials
  - Radiation Detections
  - Scintillation Materials
  - Scintillation Detections
  ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
siriprapa.k@cmu.ac.th
084-5676544, 088-8809393
  - Medical Images analysis
  - Medical Applications by using Artificial Intelligence
  ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
Kittichai.wan@cmu.ac.th
089-7568442
  - ผลกระทบของรังสีต่อเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง   รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
mtungjai@gmail.com
053-949271, 081-9510946
  - การวัดปริมาณรังสีในการตรวจทางรังสีวินิจฉัย
  - นวัตกรรมเครื่องมือ เครื่องวัดรังสีในงานรังสีวินิจฉัย
  - การควบคุมคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย ทั้งเอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และคลื่นเสียงความถี่สูง
  - การตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม
  ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
suchart_kiat@yahoo.com
053-949209
   
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
เวบไซต์ http://www.ams.cmu.ac.th/rt/
facebook: ภาควิชารังสีเทคนิค มช. RT CMU
   
ติดต่อสอบถาม
  - งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tel. 053 935075, 053 936020 โทรสาร 053 936042
www.ams.cmu.ac.th
  - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tel. 053 942405-12 โทรสาร 053 892231
www.grad.cmu.ac.th