ยินดีต้อนเข้าสู่ ภาควิชารังสีเทคนิค

สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฝึกงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฯ ให้การต้อนรับ Prof.HongJoo และ รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว ในโอกาสเยือนภาควิชารังสีเทคนิค

แนะนำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Radio) FM 101.5 MHz

Assoc. Prof. Hua Gao, Ph.D.ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ (Lunch seminar)

ภาควิชารังสีเทคนิค ต้อนรับ คณะบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยรังสิต

บริษัท ฟิลิปส์ ประเทศไทย (จำกัด) นำเสนอความสามารถของเครื่อง MRI 3T (ingenia3.0T)

ดูทั้งหมด...

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 4

ดูทั้งหมด...

อ่านเพิ่มเติม