ยินดีต้อนเข้าสู่ ภาควิชารังสีเทคนิค

สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
ข่าวกิจกรรม
 
กิจกรรม Bathing Dog By MaCMU โครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขต มช.
 
 
นิเทศน์การฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
 
 
การประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 8
 
 
ภาควิชารังสีเทคนิคให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่
 
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวดวงหทัย ปสันตา อาจารย์ผู้ช่วยภาควิชารังสีเทคนิค
 
 
การประชุมใหญ่ทางวิชาการ Challenging of Radiology Service in Thailand 4.0
 
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมาเยี่ยมชมดูงาน
 
 
โครงการเตรียมก่อนสอบเพื่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์วิชาชีพรังสีเทคนิค
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
อ่านเพิ่มเติม