ยินดีต้อนเข้าสู่ ภาควิชารังสีเทคนิค

สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
ข่าวกิจกรรม
 
คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วมงาน welcome party
 
 
คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิคให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
 
 
อาจารย์ของภาควิชารังสีเทคนิคได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ
 
 
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
การอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน
 
 
ภาควิชารังสีเทคนิคจัด Lunch seminar วิทยากรโดย รศ.ดร. นภาภรณ์ ไศละสูต
 
 
เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในวิชาชีพ ในงานมัชฌิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย์
 
 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
อ่านเพิ่มเติม