ยินดีต้อนเข้าสู่ ภาควิชารังสีเทคนิค

สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
ข่าวกิจกรรม
 
ภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วมโครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค
 
 
ภาควิชารังสีเทคนิค มช. เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตคณบดี ผู้บริหาร และผู้อาวุโส
 
 
นิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลสระแก้ว
 
 
นิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.ศรีนครินทร์และรพ.ศูนย์ขอนแก่น
 
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจมาภรณ์ สุภาวัฒน์
 
 
ภาควิชารังสีเทคนิคให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4
 
 
อ.ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม ตัวแทนภาควิชาแนะนำสาขาวิชารังสีเทคนิค TCAS รอบ 2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
อ่านเพิ่มเติม