ยินดีต้อนเข้าสู่ ภาควิชารังสีเทคนิค

สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

โครงการศึกษาดูงานและสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Medical Technology, Mandalay, Myanmar และ University of Medical Technology, Yangon, Myanmar และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันฝ่ายผลิตและกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนากำลังคนสาขาวิชารังสีเทคนิค

นักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค คว้า 2 รางวัล ในงาน The 12th International Symposium of Medical Imaging and Radiological Science ณ ประเทศไต้หวัน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎาพร ไทยเที่ยง รหัสนักศึกษา 591110200 ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ AUN-ACTS Program เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฝึกงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฯ ให้การต้อนรับ Prof.HongJoo และ รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว ในโอกาสเยือนภาควิชารังสีเทคนิค

ดูทั้งหมด...

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศทุนสนับสนุนศิษย์เก่าในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 4

ดูทั้งหมด...

อ่านเพิ่มเติม