No Image
โครงการสนับสนุนค่า page charge สำหรับผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ที่อยู่ในระดับคุณภาพ Q1 ประจำปีงบประมาณ 2562
No Image
Knowledge Management เรื่อง “ปัญหา อุปสรรค แนวทางความช่วยเหลือและกลวิธีสู่ความสำเร็จเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสำหรับอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่”
No Image
ข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
No Image
ประกาศคณะฯ เรื่อง "การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2560"
No Image
ประกาศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการระบุสังกัด (Affiliation) ในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการศึกษาวิจัย
No Image
โครงการสนับสนุนการแสวงหาทุนการศึกษาวิจัยสำหรับการสร้าง/ พัฒนานวัตกรรมเพื่อการตรวจวินิจโรค การบำบัดรักษา การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ
อ่านเพิ่ม
No Image
Registration Subsidies Available to Researchers from Asia for May Aging Conference in Japan (Deadline: 15March2017)
No Image
ประชาสัมพันธ์ทุน The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme: Scholarships for ASEAN students (RGJ –ASEAN) Year 2017
No Image
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Sophia University (ประเทศญี่ปุ่น) Autumn 2017
No Image
โครงการแลกเปลี่ยน นศ. ณ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น 2017
No Image
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลอิหร่าน
No Image
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 37 เรื่อง "Borderless Open Access Education"
อ่านเพิ่ม
No Image
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน" วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 (หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 31 มีนาคม 2560)
No Image
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “Biomedical Sciences Research and Education in Hong Kong” 6 กุมภาพันธ์ 2560 9.30-10.40น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1
No Image
กิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “How to respond to the reviewers” โดย Professor Dr.Srijit Das วันที่ 3 ตุลาคม 2559
No Image
โครงการสัมมนา เรื่อง “Manuscript Writing for Health Science Research toward the High Impact Journals” (11 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30-11.00 น.)
No Image
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลงานการศึกษาวิจัย ข้อค้นพบเชิงกรรมวิธี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา” (24 มิถุนายน 2559 เวลา 8.45-16.15 น.)
No Image
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Writing Research Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้ประสบความสำเร็จ” (20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-14.15 น.)
อ่านเพิ่ม
No Image
คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (NECAST)
No Image
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ได้รับรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
No Image
อาจารย์อารยา ญาณกาย ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
No Image
คุณสิงห์คำ ธิมา ได้รับรางวัล Travel Grant Award จากการนำเสนอผลงานด้วยวาจา
No Image
“รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น, ผู้ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์สูงที่สุดในคณะฯ และรางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2558”
อ่านเพิ่ม


ปฏิทินกิจกรรม

เว็ปที่น่าสนใจ