คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

No Image
คณะกรรมการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยและการเรียนการสอนในชุมชน
View : 109
No Image
คณะกรรมการด้านสารเคมีและรังสีภายในคณะเทคนิคการแพทย์
View : 272
No Image
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพและด้านสัตว์ทดลอง
View : 289
No Image
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
View : 720
No Image
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์
View : 825
No Image
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ
View : 787