คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

No Image
คณะกรรมการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยและการเรียนการสอนในชุมชน
View : 236
No Image
คณะกรรมการด้านสารเคมีและรังสีภายในคณะเทคนิคการแพทย์
View : 393
No Image
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพและด้านสัตว์ทดลอง
View : 414
No Image
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
View : 776
No Image
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์
View : 980
No Image
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ
View : 917