ประชุม อบรม สัมมนา

No Image
คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย" ในรูปแบบออนไลน์
View : 97
No Image
"การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 4"
View : 143
No Image
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน" วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 (หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 31 มีนาคม 2560)
View : 679
No Image
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “Biomedical Sciences Research and Education in Hong Kong” 6 กุมภาพันธ์ 2560 9.30-10.40น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1
View : 715
No Image
กิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “How to respond to the reviewers” โดย Professor Dr.Srijit Das วันที่ 3 ตุลาคม 2559
View : 420
No Image
โครงการสัมมนา เรื่อง “Manuscript Writing for Health Science Research toward the High Impact Journals” (11 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30-11.00 น.)
View : 503
No Image
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลงานการศึกษาวิจัย ข้อค้นพบเชิงกรรมวิธี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา” (24 มิถุนายน 2559 เวลา 8.45-16.15 น.)
View : 469
No Image
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Writing Research Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้ประสบความสำเร็จ” (20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-14.15 น.)
View : 553
No Image
กิจกรรม “การพบปะกลุ่มวิจัยและนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (15 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00-14.30 น.)
View : 373
No Image
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice:GCP"
View : 741
No Image
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ (Lunch seminar) ในหัวข้อ "What can MRS of GABA tell us about cortical inhibitory function?" วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
View : 275
No Image
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “Basic Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical Research (GCP Training)”
View : 279