ข่าวประกาศงานวิจัย ทุนวิจัย

No Image
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
View : 204
No Image
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
View : 166
No Image
KM: การเพิ่มค่า Citations ของผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
View : 168
No Image
แจ้งประชาสัมพันธ์ : การจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางวิชาการหรืองานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
View : 225
No Image
แจ้งประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าโดยบูรณาการข้ามสาขา คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2564
View : 286
No Image
โครงการสนับสนุนการตรวจพิจารณาภาษาสำหรับนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2563)
View : 290
No Image
โครงการสนับสนุนค่า page charge สำหรับผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI ที่อยู่ในระดับคุณภาพ Q1 (ปีงบประมาณ 2563)
View : 178
No Image
โครงการ “การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์” (ปีงบประมาณ 2563)
View : 233
No Image
ประกาศคณะฯ เรื่อง "การจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2564"
View : 161
No Image
ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการสำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
View : 267
No Image
แจ้งเวียนการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย (Research Payment System)
View : 224
No Image
ประกาศ มช. เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถายันอันดับ 1-20 ของโลก
View : 325